Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

G-2, gevestigd en kantoorhoudende te Almere

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker          : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever   : de wederpartij van gebruiker.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van bepalingen of indien zich een situatie voordoet die niet is geregeld in deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met de gebruiker gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. De overeenkomst komt tot stand indien de gebruiker aan de opdrachtgever meldt dat aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte door gebruiker wordt geaccepteerd.
 2. Gebruiker kan niet aan een offerte worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijvingen bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst uit te voeren.
 3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan opdrachtgever ter beschikking staan.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 1 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

 

Artikel 6. Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de gebruiker alle met het oog op de uitvoering gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, e.d.) te vergoeden. De opdrachtgever dient de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen; alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.
 2. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
  • indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • bij omstandigheden van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde   instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd;
  • na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • in geval van liquidatie, faillissement, surseance of schuldsanering van de opdrachtgever.
 3. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt gebruiker zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.
 5. Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, uit hoofde van wanprestatie, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien gebruiker daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van gegevens, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, verhinderen, heeft de gebruiker het recht bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
 3. Ingeval een situatie van overmacht rust op gebruiker de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
 4. Indien door overmacht opschorting van de verplichtingen van gebruiker langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Deze ontbinding dient voor beëndiging van de overmacht door de andere partij te worden ontvangen.
 5. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende betalingsverplichting. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

Artikel 8. Geheimhouding;(intellectueel) eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 3. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. Gebruiker behoudt tevens het recht door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de gebruiker dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
 6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

Artikel 9. Honorarium

 1. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Noodzakelijke kosten en kosten van derden die noodzakelijk zijn en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de gebruiker worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht indien dit door beide partijen is overeengekomen.
 4. De gebruiker zal kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Gebruiker is dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is zij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
 5. Indien gebruiker met de opdrachtgever, niet zijnde de consument, een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zonder dat de opdrachtgever in dit geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden. Gebruiker mag prijsstijgingen doorbereken, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij automatische incasso zal gebruiker incasseren 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk door gebruiker anders is aangegeven.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11. Incassokosten

 1. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties (B2B): Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever aan gebruiker de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.
 2. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten (B2C): Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan gebruiker de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

 

Artikel 12. Reclamering

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Klachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever binnen 14 dagen, doch indien het gebreken betreft die nadien zijn geconstateerd binnen 14 dagen na constatering, te worden gemeld aan gebruiker. De klacht zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
 3. Gebruiker deelt opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de klacht wordt tegemoetgekomen.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn om niet alsnog verrichten zoals overeengekomen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor betreffende werkzaamheden, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 6. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Klachten ontslaan de opdrachtgever niet van de op hem rustende betalingsverplichting.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker één jaar.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De gebruiker is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de gebruiker die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
 3. Elke aansprakelijkheid van gebruiker vervalt indien opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de gebruiker niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval gebruiker niet in de gelegenheid is gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkomingen hebben plaatsgevonden zonder dat opdrachtgever de gebruiker daarbij betrokken heeft.
 4. Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door gebruiker verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is de gebruiker daarvoor geheel niet aansprakelijk. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal in dat geval geschieden op kosten van de opdrachtgever.
 5. Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht, tenzij daarover vooraf tussen gebruiker en opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.
 6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.
 8. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel regio Gooi-, Eem- en Flevoland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.