Verkiezingsprogramma’s & ZZP-er

Aegon Adfis heeft een overzicht gemaakt van de plannen van politieke partijen voor zzp’ers.
De volgende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2017. Hieronder vindt u per politieke partij de voorgestelde plannen voor zzp’ers.

CDA – Keuzes voor een beter Nederland
-Alleen volledige zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers die een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening.
-Dat creëert het broodnodige gelijke speelveld tussen werkenden met verschillende contractsvormen.

ChristenUnie – Hoopvol realistisch
-Collectieve arbeids-ongeschiktheids-verzekering op minimum niveau voor ZZP’ers.
-Bijverzekeren tot de hoogte van het inkomen mogelijk.
-Het treffen van een pensioenvoorziening blijft de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP’er.

D66 – Kansen voor iedereen
-Zzp’ers krijgen de ruimte. De zelfstandigen aftrek blijft.
-Makkelijker maken voor zzp’ers om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren.
-Uitbreiden van de mogelijkheden voor zelfstandigen om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenfonds toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren.

Groen Links – Tijd voor verandering
-In samenhang met aanpassing van fiscale faciliteiten komt er voor zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.
-Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker voor pensioen sparen.

PvdA – Een verbonden samenleving
-Reële kans op een vaste baan of hogere functie voor mensen die niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er zijn geworden, maar noodgedwongen doordat werkgevers veel vast wek in flexwerk hebben omgezet.
-Ook zzp’ers die een opdracht voor anderen uitvoeren krijgen de bescherming van het minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen.
-Aanpassen mededingingsregels zodat zzp’ers collectieve tariefafspraken mogen maken.
-Verbod op aanbestedingen onder niveau van minimumloon.
-Startersaftrek stapsgewijs omzetten in aannamebonus.
-Bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid door een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit.
-Pensioenopbouw voor zzp’ers tot sociale premiegrens.

PvdD – Plan B. Hou vast aan je idealen
-Eenvoudiger voor ZZP’ers om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren.
-Toegang voor ZZP’ers tot (collectieve) arbeidsongeschikt-heids en pensioen-verzekering.

SGP – Stem voor het leven
-Geen verplichte pensioenopbouw voor ZZP’ers.
-Wegnemen van belemmeringen voor vrijwillige deelname aan collectieve regeling voor ZZP’ers.

SP – Nu wij
-Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt.
-Verbeteren van sociale zekerheid voor ZZP’ers, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
-ZZP’ers kunnen zich verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.

VVD – Zeker Nederland
-Zzp’ers verdienen meer ruimte. Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen. Als zzp’er moet je daarom zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren.
-Ook voor zzp’ers en flexwerkers moet het eenvoudiger worden om een hypotheek te krijgen.
-Zelfstandigen krijgen meer keuze en regie. Bijvoorbeeld de keuze om aan te kunnen sluiten bij een collectief pensioen. Hier beslist de zelfstandige wel zelf over. Hij wordt er niet toe verplicht.
-Zzp’ers moeten ook kunnen profiteren van innovatieregelingen.

50plus – Omdat ouderen het niet meer pikken!
-Ondersteuning van een pensioenfonds voor ondernemers.